Företagshälsovård i Örebro län

Sundhetsbolaget – Företagens hälsa

Sundhetsbolagets företagshälsovård

Vi på Sundhetsbolaget erbjuder en företagshälsovård som bygger på god kvalitet, leder till bra resultat och som skapar en sund arbetsmiljö. Tillsammans med dig som kund ser vi över vad ni behöver för att er verksamhet ska må bra och utvecklas på bästa sätt. Alla åtgärder följs upp för att säkerställa kvalitet.

Vi arbetar flexibelt och engagerat. Vi erbjuder snabba tider hos läkare alternativt sjuksköterska så att era medarbetare snabbt kommer tillbaka till arbetet och mår bra!
Behöver ni utveckla ert arbetsmiljöarbete, er organisation och ert ledarskap så erbjuder vi professionellt stöd och evidensbaserade utbildningar som skapar ett sunt företag.

För att förebygga ohälsa hos era medarbetare utför vi hälsokontroller, medicinska kontroller i arbetslivet samt fysiska, organisatoriska och psykosociala skyddsronder. Sundhetsbolaget gör också nyanställningsundersökningar och ergonomigenomgångar och finns vid behov av rehabilitering som stöd för dig och din organisation. För detta har vi ett team som består av läkare, sjuksköterska, kurator, psykolog, organisationskonsult, ergonom/fysioterapeut, arbetsmiljöingenjör m.fl.

Hos oss betalar du för det ni behöver och vill ha – ingenting annat.

Sundhetsbolagets företagshälsovård erbjuder

Hälsokontroller, med eller utan konditionstest

Medarbetaren får träffa läkare och sjuksköterska för att kontrollera sitt hälsoläge.
Sundhetsbolaget erbjuder tre hälsoundersökningar med olika omfattning beroende på vad ni önskar:

  • Hälsokontroll med sjuksköterska
  • Hälsokontroll med sjuksköterska och läkare
  • En hälsokontroll enligt ovan med tillval av konditionstest.

Beroende på vilken av våra hälsokontroller ni bokar så ingår: anamnes, status, blodtryck, puls, ekg, vikt, midjemått, syn- och hörseltest, lungfunktionstest (spirometri), syremättnad i blodet, hälsoformulär, medicinsk utvärdering av resultat och målsättning för bättre hälsa. Blodprover: blodvärde (Hb), blodsocker, kolesterol och konditionstest (konditionstest är valbart).

Telefonrådgivning läkare/sjuksköterska

När du behöver hjälp att bedöma eller diskutera ett ärende på din arbetsplats.

Besök och provtagning på vår mottagning hos läkare/sjuksköterska

På Sundhetsbolagets mottagning får din medarbetare träffa vår privatläkare eller vår sjuksköterska. Vi erbjuder även provtagning och när behov föreligger remitterar vi dina medarbetare vidare för utredning och behandling.

Kartläggande samtal hos sjuksköterska

Här handlar det oftast om att bedöma medarbetarens behov av samtalsnivå tex. som en initial åtgärd. Kurator eller psykolog och dylikt.

Friskvårdsplan

”När du vet vad du vill men inte riktigt kommer dit.”

Vi kartlägger de förändringar som du vill genomföra och planerar hur du ska ni ditt mål.  Det kan handla om att du vill börja träna, gå ner i vikt, sluta röka eller göra andra hälsofrämjande förändringar som du behöver hjälp med att komma igång med.

Programmet är upplagt i tre faser:

  1. Uppstart där vi koncentrerar oss på vad det är som du vill förändra.
  2. Arbeta praktiskt med de givna råden och genomföra de förändringar du vill.
  3. Konkretiserar hur du vidmakthåller den förändring du genomfört.

Programmet pågår med träffar under ca 3-6 månader.

Stöd vid rehabilitering: flerpartsamtal/arbetsförmågebedömning

Ibland är det komplext att få till en fungerande rehabilitering i ett ärende. Vi hjälper dig som arbetsgivare att planera detta på bästa sätt. Vi har tillgång till läkare, samtalsstöd, sjuksköterska m.fl.

Rehabiliteringssamtal hos sjuksköterska

Rehabiliteringssamtal hos sjuksköterska innebär en individuell rehabiliteringsplanering utifrån vad den aktuella individen behöver. Om det inte är känt vad som är bekymret arbetar vi först med kartläggande samtal för att förstå vad det är som gör att individen inte riktigt orkar eller inte mår bra innan vi går vidare med en åtgärdsplan.

Programmet kan med fördel användas som en del i ett rehabiliteringsärende.

Rehabiliteringssamtalen pågår under en längre tidsperiod vilket i studier har visat sig vara framgångsrikt för att personen ska få den tid som behövs för att genomföra förändringar.

Individen möter vår sköterska under 6 månader med början 1 gång i veckan i 6 veckor (uppstartsfas) och sedan varannan vecka i 12 veckor (individen arbetar med att upprätthålla den förändring som hen arbetar med).  Avslutningsvis konkretiseras hur individen ska vidmakthålla den förändring som genomförts.

Samtalsstöd

Vi har tillgång till kurator, psykolog samt psykoterapeut. Våran sjuksköterska brukar ha ett första bedömningssamtal för att kartlägga vilket behov aktuell medarbetare har.

Provtagning

På vår sjuksköterskemottagning kan vi erbjuda blodprovtagning både kapillära (ett stick i fingret) och/eller venös provtagning (ett stick i armen).

Vaccinationer

Behöver era medarbetare vaccinera sig erbjuder olika typer av vaccinationer beroende på hur ert behov ser ut. Det kan gälla vaccinationsskydd inför fästingsäsongen för medarbetare som arbetar utomhus, säsongsinfluensan, hepatit för medarbetare som arbetare med avlopp och dylikt samt resevaccin vid arbete utomlands.

Intyg

På Sundhetsbolagets läkarmottagning utfärdar vi olika typer av intyg. För företag kan det vara aktuellt med förstadagsintyg, skadebedömning till försäkringsbolag och längre utlandsvistelse eller andra behov. Vi ordnar olika körkortsintyg, intyg för spårbunden trafik och intyg för olika yrken t.ex.  lokförare.

Utbildning och föreläsningar

Sundhetsbolaget erbjuder skräddarsydda utbildningar inom livsstil och hälsa, arbetsmiljö, arbetsrätt, ledarskap och kvalitetsarbete. Beroende på hur din organisation ser ut och vilka behov och önskemål som finns kan vi tillhandahålla seminarier och föreläsningar som bidrar till att skapa ett sunt företag. Det kan gälla utveckling på organisationsnivå eller på individnivå.

 

Hälsa och livsstil

Sundhetsbolaget erbjuder seminarier och utbildning inom kost, motion, fysisk aktivitet, HLR, Första hjälpen, sömn och stress. Kontakta oss gärna och berätta vad ditt företag är intresserat av.

Ledarskapsutbildningar

Genom våra ledarskapsutbildningar får du och ditt företag verktyg för att kunna leda och styra organisationen mot en bra arbetsmiljö och uppsatta mål. Våra ledarskapsutbildningar utgår från försvarets utbildning Utvecklande ledarskap (UL) som är en evidensbaserad ledarskapsutbildning. Genom att utveckla ledarskapet utvecklas också medarbetarna. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan samarbeta.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

För att skapa säkra arbetsplatser, där medarbetare inte drabbas av skador och ohälsa, utgår Sundhetsbolagets insatser från arbetsmiljölagen. Vi hjälper er att få kännedom om de krav som ställs på ditt företag, vad ni behöver för att uppfylla arbetsmiljölagen och hur ni gör det så smidigt och enkelt som möjligt.

Utveckling av ledningssystem

Med ett effektivt ledningssystem skapar ni ordning och struktur så att ni utifrån fakta kan fatta välgrundade beslut som driver er verksamhet framåt. Det ger en grund för organisationen att arbeta utifrån så att visioner och mål blir tydliga, funktioner, roller och ansvarsområden klargörs samt att det finns effektiva arbetssätt för att genomföra arbetsuppgifterna i er unika verksamhet. Detta leder också till en bra arbetsmiljö. Sundhetsbolaget hjälper organisationer att på ett effektivt sätt vidareutveckla och leda verksamheten så att slutprodukten tillfredsställer såväl kundernas som företagets behov och förväntningar.

Vi undersöker processer och flöden för att upptäcka förbättringsområden och ger dig och ditt företag stöd genom att visa på sätt att förhålla sig till de interna och externa krav som ställs på verksamheten. Sundhetsbolaget gör det svåra enkelt genom att kartlägga och systematisera för att hitta smidiga arbetssätt. Med vår tid, vår kunskap och vårt engagemang finns vi med under tiden det tar att skapa den struktur och ordning som kännetecknar ett sunt företag.

Vill ditt företag certifieras? Sundhetsbolaget hjälper er att införa ledningssystem enligt ISO-standard så att ditt företag kan leverera rätt kvalitet, minimera miljöpåverkan och för att dina medarbetare inte ska drabbas av skador och ohälsa. ISO-standard är ett internationellt arbetssätt som hjälper företag att arbeta effektivt och strukturerat och ständigt förbättra verksamheten. De ISO-standarder som vi arbetar utifrån är ISO 9001:2015 – Ledningssystem för kvalitet, ISO 14001:2015 – Miljöledningssystem och ISO 45001:2018 – Ledningssystem för arbetsmiljön.