Skip to main content

Företagshälsovård i Örebro

Sundhetsbolagets företagshälsovård i Örebro län är en strategisk part som stöttar ditt företag när det gäller att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, underlätta återgång i arbetet när sjukdom och skador uppstår samt att se till att personalen är frisk och har en god arbetsförmåga.

Vi är experter på arbetsmiljö, lagstiftning och strategier som bidrar till effektiva, lönsamma och välmående företag.

För att leva som vi lär så är vi ISO-certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi arbetar även aktivt med de mål som finns i Agenda 2030 och den vägledning som finns i ISO 26000 för hållbart företagande. Detta gör vi för att bidra till hållbara individer, hållbara företag och en hållbar värld.

Kontakta oss så berättar så berättar vi mer om hur vi kan stötta ditt företag.

Hos oss betalar du för det ni behöver och vill ha – ingenting annat.

Sundhetsbolagets företagshälsovård erbjuder

Hälsokontroll med eller utan konditionstest

Syftet med hälsokontroller är att se hur era medarbetare mår utifrån den verksamhet ni har och vad som kan göras för att minska risken för att era medarbetare ska få skador eller må dåligt på arbetsplatsen. Inför hälsokontrollen ställs frågor om fysiska, organisatoriska och sociala risker i arbetsmiljön samt frågor om livsstil som är en viktig aspekt när det gäller hur väl man är rustad för att klara av sina arbetsuppgifter och hur balansen är mellan privatliv och arbetsliv. Svaren sammanställs anonymt och resultatet presenteras för arbetsledningen som underlag för förbättrande åtgärder. Sundhetsbolaget erbjuder tre varianter av hälsoundersökningar.

Hälsokontroll sjuksköterska
Vår sjuksköterska genomför syntest, kontroll av blodtryck, puls, vikt, midjemått, blodvärde (Hb) och kolesterol. Du får även göra ett EKG, en lungfunktionstest (spirometri), mätning av syremättnad i blodet och kontroll av blodsocker. Resultatet diskuteras med respektive medarbetare och de får med dig ett hälsoformulär med målsättning och råd för en bättre hälsa.

Hälsokontroll sjuksköterska + läkare
På det här besöket träffar genomför vår sjuksköterska syntest, kontroll av blodtryck, puls, vikt, midjemått, blodvärde (Hb), kolesterol, blodsocker, EKG, lungfunktionstest (spirometri) och mätning av syremättnad i blodet. Därefter gör vår läkare en bedömning av resultaten från de undersökningar som sköterskan har gjort.

Tillval hälsokontroll
I samband med hälsokontrollerna kan ett konditionstest göras. Bra att ha bekväma kläder då du får träna några minuter under testet.

Besök hos läkare eller sjuksköterska

Om någon av dina medarbetare har besvär som är relaterade till arbetet, oavsett om det är fysiskt eller psykosocialt, så är det bra att utreda vad som ligger bakom besvären. Då kan ett besök hos vår sjuksköterska eller läkare vara en bra start, för att se vad problemen härrör sig ifrån och för att göra en plan för eventuella individuella åtgärder eller åtgärder på arbetsplatsen, sk arbetsanpassning. Vid behov kan vår läkare remittera din medarbetare vidare till rätt instans för att få korrekt hjälp.

Telefonrådgivning läkare/sjuksköterska

Om du som arbetsgivare är osäker på vad du ska eller behöver göra om en medarbetare inte mår bra eller om du har någon allmän arbetsmiljöfråga så är du välkommen att ringa oss för att få stöd och vägledning

Sjuk- och friskanmälan

Sundhetsbolaget sköter era sjukanmälningar via ett onlineverktyg. Medarbetarna anmäler sin sjukfrånvaro till oss, vi ringer upp era anställda och ger råd och behandling så att de kan komma tillbaka till jobbet så snart som möjligt. Medarbetaren får direkt professionella råd och arbetsgivaren har ett verktyg som ger tydlig information kring sjukfrånvaro och dess orsaker, som grund för att aktivt kunna jobba med en högre frisknärvaro

Medicinska kontroller i arbetslivet

Vissa arbeten är mer riskfyllda än andra. För sådana arbetsuppgifter finns krav på att arbetsgivare ska se till så att arbetstagarna kan genomföra de arbetsuppgifterna som man har och att de inte kommer till skada eller blir sjuka på grund av sitt arbete. Vi erbjuder och utför de medicinska kontroller som kravställs i Arbetsmiljölagens föreskrift Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) och utfärdar de tjänstbarhetsintyg som kravställs.
Exempel på kontroller: Vibrationer, nattarbete, allergiframkallande kemikalier, fibrosframkallande damm (t ex asbest och kvarts), klättring med stor nivåskillnad.

Nyanställningsundersökning

Vissa arbetsplatser har fler risker än andra. Då kan det vara bra att kontrollera att arbetet inte kommer att medföra någon hälsorisk för den som ska börja jobba på arbetsplatsen. Vi gör en bedömning av den potentielle medarbetaren och ser om det finns några begränsningar eller hinder ur hälsosynpunkt för att börja jobba hos er. Nyanställningsundersökningen kan vid behov kompletteras med drogtest.

Syn- och hörseltest

Har du arbetstagare som har synkrävande arbete eller som utsätts för buller i sitt arbete så ska du som arbetsgivare erbjuda dina medarbetare hörsel- och synkontroller.

Alkohol och droger på arbetsplatsen

Misstänker du att någon av dina anställda har alkohol- eller drogrelaterad problematik? Det är något som du som arbetsgivare och dina chefer måste hantera, men som ofta upplevs svårt att ta upp. Personer som är påverkade på arbetet är en risk både för sig själva, för kollegor och för företaget.

Hos oss kan du få hjälp att utbilda dina chefer/arbetsledare i hur man tar upp detta med arbetstagaren, ta fram en alkohol- och drogpolicy, göra alkohol- och drogtester, utarbeta rehabiliteringsplaner och genomföra behandling hos vår terapeut enligt 15-metoden.

Vi utför även slumpvisa drogtester för de arbetsplatser som har behov av detta. Dessa tester utförs på er arbetsplats.

Kartläggande/utredande samtal hos läkare/sjuksköterska

Ni märker att någon medarbetare mår dåligt utan någon uppenbar orsak, som ofta har korta sjukskrivningar eller som brusar upp och hamnar i konflikter. Det här är exempel på situationer som finns på arbetsplatser men som kan vara svåra att komma till klarhet i som arbetsgivare, och som kan ha medicinska orsaker.

Genom ett kartläggande/utredande samtal tittar vi på individens hela livssituation för att se vad som kan ligga bakom problematiken. Samtalet kan också ligga till grund för bedömning av om medarbetare med många korta sjukskrivningar ska ha förstadagsintyg.

Stöd vid rehabilitering; flerpartssamtal/arbetsförmågebedömning

Om någon medarbetare blir sjuk under längre tid så kan det behövas en plan för att denne ska kunna återgå i arbetet. Både medarbetaren och arbetsgivaren kan behöva stöd i frågor kring rehabilitering, sjukskrivningsfrågor, flerpartssamtal och eventuell arbetsförmågebedömning. Där hjälper vi er på bästa och tryggaste sätt.

Utfärdande av förstadagsintyg

Ibland kan du som arbetsgivare begära ett förstadagsintyg av medarbetare t ex vid upprepade korta sjukperioder, det vill säga ett sjukintyg från första sjukdagen. Ett sådant intyg ska föregås av följande steg:

1) Samtal mellan chef och medarbetare om situationen
2) Utredningssamtal med läkare/sjuksköterska för att se ev medicinska eller sociala orsaker
3) Utlåtande till arbetsgivaren som underlag för beslut om eventuella åtgärder (t ex rehabilitering eller förstadagsintyg).

Syftet med dessa steg är att utröna vilka orsaker det kan finnas till den höga frånvaron. Överenskommelsen om förstadagsintyg ska vara skriftligt och gälla för en viss period. Det är viktigt att hjälpa medarbetaren, som fått ett förstadagsföreläggande, vart hen ska vända sig då intyg behöver utfärdas. Många vårdcentraler har svårt att ta emot personer för utfärdande av dessa intyg.

Vaccinationer

Har man medarbetare som utför arbete med risk för att utsättas för smitta så behöver man som arbetsgivare vidta åtgärder för att förebygga detta. Det kan handla om medarbetare som jobbar vid reningsverk, med avlopp, ute i naturen eller medarbetare som arbetare med individer som kan sprida smitta eller som åker utomlands för att utföra arbete. Vi hjälper till med rådgivning kring vilka vaccin som kan vara aktuellt för din verksamhet och genomför vaccinationer på våra mottagningar. Vi kan också kommer vi till er arbetsplats och vaccinera så sparar ni tid och resor.

Provtagning

I samband med läkarbedömningar och utredningar så kan det bli aktuellt att kontrollera prover. Vår sjuksköterska genomför blodprovstagning på vår mottagning både kapillära (ett stick i fingret) och/eller venös (ett stick i armen). Vi utför även slumpvisa drogtester för de arbetsplatser som har behov av detta. Dessa tester utförs på er arbetsplats.

Intyg

Det finns en mängd olika situationer på arbetsplatser som kräver intyg. Det kan handla om intyg för att arbeta vid spårbunden trafik eller på kärnkraftverk, körkortsintyg för högre behörighet, intyg för utlandsarbete/utlandsvistelse eller avbokning av resa, tjänstbarhetsintyg för vissa arbetsmoment med mera. Vår läkare hjälper er med de intyg ni behöver.

Samtalsstöd

Det är viktigt att uppmärksamma om någon medarbetare mår dåligt i god tid. Dels för att du som arbetsgivare behöver medarbetare som kan prestera så bra som möjligt, dels för att det kan leda till långa sjukskrivningar, konflikter och risk för att någon olycka händer. Signaler som du kan vara uppmärksam på är förändrat beteende som upprepad kortidssjukfrånvaro, sen ankomst, lägre prestation, mindre socialt deltagande och konflikter.

Orsaken till att medarbetare mår dåligt kan vara arbetsrelaterat men det kan också vara något i den privata eller personliga situationen som stör arbetet. Hos oss kan du som chef få vägledning hur man kan hantera de här situationerna och medarbetarna kan få hjälp med verktyg hur den uppkomna situationen kan lösas. På Sundhetsbolaget har vi tillgång till både kurator med KBT-kompetens, psykoterapeut och psykolog.

Arbetsmiljöingenjör

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren undersöka arbetsmiljön så att risker identifieras, bedöms och åtgärdas.

Vissa företag har sådana risker som kan vara svåra att själv kontrollera och identifiera. Vår arbetsmiljöingenjör utför mätningar och bedömningar av bland annat kemiska och mikrobiologiska arbetsmiljörisker, buller, vibrationer, klimat, luftkvalitet, användning av arbetsutrustning mm. Vi gör kartläggningar, tekniska undersökningar och yrkeshygieniska mätningar för att se om hygieniska gränsvärden överskrids och om/vilka medicinska kontroller som eventuellt behöver genomföras.

Ergonomigenomgångar och -utbildningar

Att göra ergonomiska riskbedömningar ger er information om vart era risker för fysiska belastningsskador finns, både för kontorspersonal och medarbetare med fysiskt tunga arbeten.

Vår ergonom kommer till er arbetsplats och gör en riskbedömning och kartläggning. Bedömning och resultat sammanfattas i en rapport. Utifrån de risker som identifieras erbjuds era medarbetare utbildning eller individuella genomgångar i hur man kan jobba för att minska risken för besvär. Vi hjälper också till med råd kring fysisk träning och avslappningsövningar som lindrar symtom.

Individuell friskvårdsplan

Individuell friskvårdsplan är ett koncept där medarbetare kan få hjälp med livsstilsförändringar som de vill göra. Syftet är att du som arbetsgivare kan erbjuda dina medarbetare förutsättningar att stärka sin fysiska och mentala hälsa, så att de förebygger skador och ohälsa i arbetet. Konceptet gäller som friskvård så medarbetarna kan använda sitt friskvårdsbidrag för att delta.

Medarbetaren träffar vår sjuksköterska och gör en plan för önskade förändringar, som följs upp kontinuerligt under 6 månader. Planen kan innehålla fysisk aktivitet, stresshantering, kost, träningsprogram samt hjälp att påbörja, genomföra och hålla i förändringen.

Exempel på upplägget:

 • Startmöte. Planen utarbetas + ev provtagning (kolesterol, blodsocker, vikt, konditionstest)
 • Uppföljning 1. Efter 2 veckor
 • Uppföljning 2. Efter 1 månad
 • Uppföljning 3. Efter 2 månader
 • Uppföljning 4. Efter 4 månader
 • Avslutning. Efter 6 månader med ev uppföljande provtagning.

Tillägg individuella aktiviteter:

 • Visning av träningsformer, gym, övningar tillsammans med vår friskvårdsspecialist.
 • Stöd i hur man kommer i gång och vidmakthåller en förändring samt hur man tar upp tråden om man tappat sugen, med vår kurator.
 • Ytterligare provtagning

Företagsmassage

Massage på jobbet är en förmån som är både förebyggande och rehabiliterande. Att få ett avbrott i arbetsdagen för att få slappna av och kanske få en öm rygg eller nacke masserad har många positiva effekter.

Sundhetsbolaget kommer till ditt företag och genomför massage på dina medarbetare. Upplägget kan variera i både tid och innehåll. Du som arbetsgivare kan bekosta massagen som en investering i dina anställda. Du kan också subventionera kostnaden så att dina medarbetare betalar viss del av massagen och du resten, eller så betalar medarbetaren själv.

Utbildningar och föreläsningar inom arbetsmiljö

Det finns en mängd krav på dig som arbetsgivare inom arbetsmiljöområdet, krav som du måste ha koll på. Vi erbjuder utbildning i arbetsmiljö på grundläggande nivå för både chefer, skyddsombud och arbetstagare (sk BAM-utbildning) där våra utbildare är godkända handledare. Vi erbjuder även fördjupningsutbildningar i en mängd arbetsmiljörelaterade områden t ex:

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Kränkande särbehandling och konflikthantering
 • Svåra samtal, att ta upp känsliga frågor t ex risk-/missbruk av alkohol och droger
 • Rehabilitering och arbetsanpassning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – riskanalys, -bedömning och handlingsplaner
 • Ergonomi
 • Stresshantering

Alla utbildningar och föreläsningar anpassas utifrån era förutsättningar och behov.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Att jobba systematiskt med företagets arbetsmiljöarbete är ett lagkrav med syfte att skapa bra och säkra arbetsplatser. Många tycker att det är krångligt och tar en massa tid. Men det går att göra det rätt enkelt.

Vår arbetsmiljöspecialist hjälper er att få koll på läget. Vi tar tillsammans fram vilka lagkrav som finns för er verksamhet, gör riskanalys/riskbedömning med handlingsplaner, gör skyddsronder och tar fram rutiner och instruktioner som tydliggör hur ni ska jobba med riskfyllda arbetsmoment. När vi är klara tar vi fram ett årshjul med de aktiviteter som ska göras under året för att jobba med och följa upp ert arbetsmiljöarbete. Därefter så jobbar vi tillsammans tills ert systematiska arbetsmiljöarbete är på plats och arbetet flyter på med era egna resurser.

Utveckla ledningssystem enligt ISO 9001 Kvalitet, ISO 45001 Arbetsmiljö och ISO 14001 Miljö

Vill ni ha ett strukturerat arbetssätt där du jobbar med att ständigt förbättra din verksamhet inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö då är ISO ett bra verktyg. Hör av dig om du är intresserad av att få hjälp med att bygga och implementera ett ledningssystem enligt ISO-standarderna.

Vi gör även interna revisioner för dig som redan har ett certifierat ledningssystem.